Några datum att lägga på minnet

Måndag den 21 mars kommer TS Lokalvård och gör rent köket i Gillestugan. Söndag 20 mars kl 14.00 träffas de som vill och kan för att tömma skåpen inför städningen.

Söndag den 10 april kl 13.00 är det städdag. Samling i Gillestugan.

Onsdagen den 27 april kl 18.00 har kollektivhusföreningen Påängen årsmöte. Motioner ska vara inlämnade till Lars Thornbergs brevlåda eller på epost lars.thornberg@me.com senast den 27 mars 2022.

Julsånger i trapphusen

Torsdagen den 23 december kommer trapphusen att fyllas av lite julstämning med några julsånger

Tiderna är ca:

101:an kl 16.00, 103:an kl 16.15, 105:an kl 16.30 och 107:an kl 16.45

Det kommer att ringa på din dörr och det enda du behöver göra är att öppna dörren och stå kvar i dörröppningen och lyssna.

God Jul önskar Kollektivhuset Påängen

Enkätsvar laddstolpar

Arbetsgruppen för laddstolpar tackar för svaren på enkäten! Det har kommit in 50 svar, varav 16 anger att de redan har, avser att köpa laddbar bil eller avser eventuellt att göra det.

Nästa vecka har vi möte med tekniska förvaltaren. Vecka 50 ska ett (mycket) preliminärt förslag presenteras för styrelsen för beslut om i vilken riktning vi ska jobba vidare. 

Jan-Erik, Lovisa, Tarja

Vägavstängning okt 2021- sept 2022

Örebro kommun förnyar och förbättrar Sörbyängsvägen

Under hösten 2021 t.o.m. hösten 2022 bygger Örebro kommun om Sörbyängsvägen inför kommande exploatering av området Tamarinden. Vägen kommer att flyttas för att möjliggöra nya husbyggnationer. Byggnationen omfattar nya dagvattenledningar, ny vägkropp, nya parkeringsplatser, trottoarer, en ny busshållplats öster om Lavendelvägen, tillskapande av ett mindre torg vid korsningen Mejramsvägen samt trädplantering längs med södra sidan Sörbyängsvägen.

Hur kommer trafiken att påverkas?

Arbetet innebär att biltrafiken leds om via nya Tamarindvägen för den östvästliga trafiken längs med Karlsdalsallén/Sörbyängsvägen. För boende på Lavendelvägen kommer en tillfartsväg finnas från Tamarindvägen. För boende på Mejramsvägen kommer biltrafiken ledas om via Kaprisvägen och Basilikavägen då korsningen Mejramsvägen/Sörbyängsvägen stängs av stora delar av tiden. För gående och cyklister så kommer gång- och cykelvägen längs Sörbyängsvägen och Karlsdalsallén vara öppen på norra sidan och med viss tillfällig anpassning för när arbeten pågår vid korsningen Mejramsvägen. För gående/cyklister till Sörbyvägen och Sörbybacken kommer en tillgänglig gångväg finnas på östra sidan Sörbyvägen.

Tidplan för arbetet

Omledning av trafiken sker med start v 41 (11/10 2021). Arbetena planeras klara under september 2022.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Mer uppdaterad information läggs också ut löpande på kommunens hemsida www.orebro.se

Med vänlig hälsning
Caroline Hellund
Projektledare,
Projektenheten Örebro kommun

Rapport från Kollektivhusföreningens styrelsemöte 21 08 31

Höststädningen kommer i år att äga rum den 10 oktober kl 13.00. I samband med fikat kl 15.00 kommer det att anordnas ett möte kring förslaget till nya stadgar. Den frågan blev ju pausad i början av 2020 pga pandemin. Styrelsen beslöt att dela ut förslaget till nya stadgar trots att de delades ut i anslutning till förra gången de skulle avhandlas.Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet i vår.

Huskatalogen är ännu ej klar då alla inte har lämnat in uppgifter, men arbete pågår kring att slutföra detta. Katalogen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform och delas ut till alla lägenheter.

På förekommen anledning har styrelsen beslutat om regler för användning av hobbyrummet i anslutning till 107:ans entré.Följande gäller: Det är ett hobbyrum och ingen verkstadslokal. Det innebär att du tex kan meka med cyklar, snickra, slipa möbler, valla skidor och måla med vattenbaserad färg. Det du inte kan göra är tex använda lösningsmedel och lösningsbaserade färger, tömma miljöfarliga vätskor i golvbrunnen eller att använda kompressorn i rummet annat än att pumpa däck och dyl.