Vägavstängning okt 2021- sept 2022

Örebro kommun förnyar och förbättrar Sörbyängsvägen

Under hösten 2021 t.o.m. hösten 2022 bygger Örebro kommun om Sörbyängsvägen inför kommande exploatering av området Tamarinden. Vägen kommer att flyttas för att möjliggöra nya husbyggnationer. Byggnationen omfattar nya dagvattenledningar, ny vägkropp, nya parkeringsplatser, trottoarer, en ny busshållplats öster om Lavendelvägen, tillskapande av ett mindre torg vid korsningen Mejramsvägen samt trädplantering längs med södra sidan Sörbyängsvägen.

Hur kommer trafiken att påverkas?

Arbetet innebär att biltrafiken leds om via nya Tamarindvägen för den östvästliga trafiken längs med Karlsdalsallén/Sörbyängsvägen. För boende på Lavendelvägen kommer en tillfartsväg finnas från Tamarindvägen. För boende på Mejramsvägen kommer biltrafiken ledas om via Kaprisvägen och Basilikavägen då korsningen Mejramsvägen/Sörbyängsvägen stängs av stora delar av tiden. För gående och cyklister så kommer gång- och cykelvägen längs Sörbyängsvägen och Karlsdalsallén vara öppen på norra sidan och med viss tillfällig anpassning för när arbeten pågår vid korsningen Mejramsvägen. För gående/cyklister till Sörbyvägen och Sörbybacken kommer en tillgänglig gångväg finnas på östra sidan Sörbyvägen.

Tidplan för arbetet

Omledning av trafiken sker med start v 41 (11/10 2021). Arbetena planeras klara under september 2022.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Mer uppdaterad information läggs också ut löpande på kommunens hemsida www.orebro.se

Med vänlig hälsning
Caroline Hellund
Projektledare,
Projektenheten Örebro kommun

Rapport från Kollektivhusföreningens styrelsemöte 21 08 31

Höststädningen kommer i år att äga rum den 10 oktober kl 13.00. I samband med fikat kl 15.00 kommer det att anordnas ett möte kring förslaget till nya stadgar. Den frågan blev ju pausad i början av 2020 pga pandemin. Styrelsen beslöt att dela ut förslaget till nya stadgar trots att de delades ut i anslutning till förra gången de skulle avhandlas.Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet i vår.

Huskatalogen är ännu ej klar då alla inte har lämnat in uppgifter, men arbete pågår kring att slutföra detta. Katalogen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform och delas ut till alla lägenheter.

På förekommen anledning har styrelsen beslutat om regler för användning av hobbyrummet i anslutning till 107:ans entré.Följande gäller: Det är ett hobbyrum och ingen verkstadslokal. Det innebär att du tex kan meka med cyklar, snickra, slipa möbler, valla skidor och måla med vattenbaserad färg. Det du inte kan göra är tex använda lösningsmedel och lösningsbaserade färger, tömma miljöfarliga vätskor i golvbrunnen eller att använda kompressorn i rummet annat än att pumpa däck och dyl.

Bouleturneringen 2021 avgjord

Så har då årets bouleturnering avgjorts. Av 12 anmälda lag gjorde turneringens fyra främsta lag upp om de bästa placeringarna. Vinnare, återigen, lag Ett moln i byxor. På andra plats kom lag JeKa som föll i finalen med 12 -14. Tredjeplatsen erövrades av lag BINT 101 som vann över Toppentanterna. Väl mött igen nästa år och tack till Lena och Eivor för fina priser och fika till alla

Kollektivhuset Påängens årsmöte

Kollektivhuset Påängens styrelse har i samråd med Bostadsrättsföreningen  beslutat att Kollektivhusets årsmöte kommer att genomföras samma dag Bostadsrättsföreningens stämma den 16 juni 2021. Kollektivhusets årsmöte börjar kl 18.00 och hålls i pergolan

Kollektivhusföreningens styrelse har också beslutat att röstning vid årsmötet ska kunna ske genom skriftlig röstning i förväg, på samma sätt som skriftlig röstning kommer att vara möjlig vid Bostadsrättsföreningen årsstämma. På så sätt kan antalet deltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med skriftlig röstning för att minska risken för smittspridning. Du som väljer att delta fysiskt på mötet tänk på att hålla avstånd.

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag och underlag för skriftlig röstning kommer att delas ut under denna vecka, dvs vecka 17.

Gården

Ett-hundra-sjuans gård är tom

Inga kärror och bilar

Grinden fungerar som en bom

Onödiga fordon silar

På andra sidan av husets gård

Köar fordon på rad

Kommer med last båd´ mjuk och hård

Ett förbud – nej, vad?

Hur ska problemet få ett slut

Ingen har någon aning

Styrelsen lägger så mycket krut

Snart kommer en varning

Till alla som buskör på gården in

Detta måste ta stopp

Gäller Volvon Saaben och Forden din

-annars får du böta med en Plopp!

Tarja Nordling 101:an