Brandskyddsregler och SBA

BRF Sörbyängens Centrum jobbar systematiskt med brandskyddet (SBA, systematiskt brandskyddsarbete) och utgår från gällande rekommendationer och regelverk.

Brandskyddsregler för Boende i BRF Sörbyängens Centrum:

Det är viktigt att komma ihåg att du som boende också är en del av brandskyddet.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. (Brandskyddsföreningen)

Genom att hjälpa till att hålla trapphusen fria från brännbart material och föremål som kan försvåra för dig själv, ambulanspersonal med bår, eller räddningstjänsten att ta sig in och ut bidrar du till att förstärka brandskyddet.

God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet. Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Stäng brandanläggaren ute!  (Brandskyddsföreningen)

I enlighet med de två citaten ovan är det därför viktigt att inget placeras i gångar och utrymmen utanför de egna låsta förråden. Du får inte heller förvara lättantändliga material, vätskor, eller gaser i förråden.

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ska det finnas ett alternativ.  (Brandskyddsföreningen)

Det innebär att du ska ha fri väg genom lägenheten till trapphuset och fri väg till t.ex. balkongräcke eller öppningsbart fönster för att ta dig ut och för räddningstjänsten att ta sig in vid behov.

Vad säger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Det innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ett ansvar för att lagen efterlevs.

För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.
(Brandskyddsföreningen)

Bra länkar och dokument:

msb.se

Skydda dig mot brand hemma
Fire protection at home

Skydda dig och dina grannar mot brand

Brandskydd i trapphus