Enkätsvar laddstolpar

Arbetsgruppen för laddstolpar tackar för svaren på enkäten! Det har kommit in 50 svar, varav 16 anger att de redan har, avser att köpa laddbar bil eller avser eventuellt att göra det.

Nästa vecka har vi möte med tekniska förvaltaren. Vecka 50 ska ett (mycket) preliminärt förslag presenteras för styrelsen för beslut om i vilken riktning vi ska jobba vidare. 

Jan-Erik, Lovisa, Tarja

Vägavstängning okt 2021- sept 2022

Örebro kommun förnyar och förbättrar Sörbyängsvägen

Under hösten 2021 t.o.m. hösten 2022 bygger Örebro kommun om Sörbyängsvägen inför kommande exploatering av området Tamarinden. Vägen kommer att flyttas för att möjliggöra nya husbyggnationer. Byggnationen omfattar nya dagvattenledningar, ny vägkropp, nya parkeringsplatser, trottoarer, en ny busshållplats öster om Lavendelvägen, tillskapande av ett mindre torg vid korsningen Mejramsvägen samt trädplantering längs med södra sidan Sörbyängsvägen.

Hur kommer trafiken att påverkas?

Arbetet innebär att biltrafiken leds om via nya Tamarindvägen för den östvästliga trafiken längs med Karlsdalsallén/Sörbyängsvägen. För boende på Lavendelvägen kommer en tillfartsväg finnas från Tamarindvägen. För boende på Mejramsvägen kommer biltrafiken ledas om via Kaprisvägen och Basilikavägen då korsningen Mejramsvägen/Sörbyängsvägen stängs av stora delar av tiden. För gående och cyklister så kommer gång- och cykelvägen längs Sörbyängsvägen och Karlsdalsallén vara öppen på norra sidan och med viss tillfällig anpassning för när arbeten pågår vid korsningen Mejramsvägen. För gående/cyklister till Sörbyvägen och Sörbybacken kommer en tillgänglig gångväg finnas på östra sidan Sörbyvägen.

Tidplan för arbetet

Omledning av trafiken sker med start v 41 (11/10 2021). Arbetena planeras klara under september 2022.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Mer uppdaterad information läggs också ut löpande på kommunens hemsida www.orebro.se

Med vänlig hälsning
Caroline Hellund
Projektledare,
Projektenheten Örebro kommun